Prezento de la kursoj kaj instruantoj 2011


Kurso de 2a nivelo : jul-17/23 kaj aŭg-15/24
Jean-Luc
Kristos

Cours du 2ème degré : 17-23 juillet et 15-24 août
LUDU ni por PAROLI iomete, multe, pasie ! Simpla, parola komunikado ĉiutaga en etoso ĝoja, ludema kaj feriema

Jean-Luc proponos al vi ludojn tre diversajn por instigi vin paroli pli kaj pli : rakontoj ; divenoj ; puzloj ; poezio ; enigmoj ; tabuaj vortoj ; priskribo de bildoj, krei rakonton ... Ebleco ludi sole, aŭ skipe, aŭ grupe. Mi celas simplan, ĉiutagan komunikadon ; krome la etoso estos ĝoja, ludema kaj feriema. Okaze de ludoj, aŭ post peto, gramatikaj punktoj estos pritraktataj : ig/iĝ ; landnomoj ; lia/sia/ĝia ; anta/ata/... ; ĉu/se ; pli/plej ; po ; ... Ĉiu ludo estos ankaŭ okazo por lerni novajn vortojn.
Se vi, pli malpli, uzas skribe la bazajn regulojn kaj ankoraŭ ne kuragas paroli, tiu "paroliga kurso" estas por vi !

JOUONS pour PARLER un peu, beaucoup, passionnément ! Communication orale, simple, de tous les jours, dans une ambiance joyeuse, ludique et festive
Jean-Luc propose des jeux très variés pour inciter les participants à parler de plus en plus : des histoires, des puzzles, des poésies, des énigmes, des mots tabous, des descriptions d’images, des histoires à créer ... On peut jouer en solo, ou en équipe, ou en groupe entier. Le but est de communiquer simplement avec des mots du quotidien, tout cela dans une ambiance de vacances joyeuse et ludique. Durant les jeux ou à la demande de quelqu’un des points de grammaire seront traités : ig/iĝ ; landnomoj ; lia/sia/ĝia ; anta/ata/... ; ĉu/se ; pli/plej ; po ... Chaque jeu est aussi l’occasion d’apprendre de nouveaux mots.
Si vous êtes capable d’utiliser, plus ou moins bien, à l’écrit, les règles de base et que vous êtes trop timide pour parler, ce "cours" est pour vous !

Kurso de 2a nivelo : jul-23/30/aŭg-06
Nina
Korĵenevskaja

Cours du 2ème degré : 23 - 30 juillet - 06 août
Se vi jam posedas la bazojn de la lingvo, sed ankoraŭ ne parolas - bonvenon ! Same tiuj, kiuj jam uzas Esperanton por legi kaj skribi, sed ne havas grandan parolpraktikon - estas bonvenaj. Ni komencos per la plej facilaj temoj (sinprezento, via familio, profesio, lando kaj urbo) ; poste ni legos mallongajn tekstojn (ne ĉiam tre facilajn !) pri iu temo (lingva situacio en la mondo, ekologiaj problemoj, historio de esperanto-movado, ktp) kaj fine ni diskutos surbaze de tiuj tekstoj. Samtempe ni faros ekzercojn pri gramatiko kaj vortfarado.
Nina estas rusdevena francino, doktoro pri lingvoj kaj literaturo, disertaciis pri teatro, gvidis en Greziljono kursojn plurfoje kaj ĉiunivele.
Si vous possédez déjà les bases de l’espéranto, mais n’arrivez pas à parler encore - bienvenue ! Également sont bienvenus ceux qui savent déjà lire et écrire en espéranto, mais ont du mal à parler facilement. Nous commençons par les thèmes les plus faciles (présentation, votre famille, votre profession, votre pays) ; ensuite nous lirons des textes courts (pas toujours très faciles !) sur différents sujets (situation linguistique dans le monde, problèmes écologiques, histoire du mouvement espérantiste etc.) et enfin nous discuterons, sur la base de ces sujets. En même temps nous ferons des exercices de grammaire et de construction de mots.
Nina est française d’origine russe, docteur en langues et littérature (thèse sur le théâtre), elle a déjà enseigné à Grésillon, plusieurs fois et à tous les niveaux.

Kurso de 3a nivelo : jul-23/30/aŭg-06
Ranganayakulu
Potturu

Cours du 3ème degré : 23 - 30 juillet - 06 août
Tiu paroliga kurso por fluparolantoj traktos la temon de eko-futuro. Novaj vortoj el geografio, astronomio, klimat-scienco, industrio enkondukiĝos per bildoj sur papero. La partoprenantoj, post la kurso, povas flue respondi en Esperanto al diversaj demandoj ekz. kial eklipsoj okazas ; la mekanismo de pluvo, ciklono, tertremo. Ĉu la moderna teknologio enhavas solvojn al la problemoj kaŭzitaj de si mem ? Ĉu la koloro de estonteco estas nigra (karbo) aŭ verda (klorofilo) ? Ni ne ignoru la lingvan ekologion de la mondo kaj la rolon de Esperanto kiel purigilo de lingva poluo. En la kurso, mi traktos biografion de Wladimir Köppen, la plej fama klimatalogo kaj fidela esperantisto.
Ranga estas universitata profesoro pri homa fiziologio en Andra-Pradeŝo, Barato, parolas la teluguan lingvon, li esperantistiĝis en 1979 kaj de tiam instruas kaj prelegas en- kaj alilande.
Cours pour ceux qui parlent couramment, sur le thème de l’écologie et l’avenir. Le vocabulaire en géographie, astronomie, science du climat et industrie sera introduit par des illustrations sur papier. Après ce cours, les participants pourront couramment répondre en espéranto à diverses questions, par ex. pourquoi les éclipses ont lieu ? Le mécanisme de la pluie, d’un cyclone et d’un tremblement de terre. La technologie moderne a-t-elle des solutions aux problèmes causés par elle-même ? La couleur du futur est-elle noire (charbon) ou verte (chlorophylle) ? Nous traitons aussi de l’écologie linguistique du monde et du rôle de l’espéranto comme purificateur de la pollution linguistique. Je parlerai de la vie de Wladimir Köppen, la climatologue le plus connu et espérantiste fidèle.
Ranga est professeur de physiologie humaine à l’université en Andhra Pradesh, Inde, il parle le télougou, il est devenu espérantiste en 1979, depuis il enseigne et fait des conférences dans divers pays.

Bildludoj : aŭg-15/24
Rolande
Cleizergues

Jeux d’images : 15 - 24 aoŭt
Por ĉiuj kiuj ankoraŭ ne eklernis Esperanton aŭ kiuj ĵus komencis lerni, Rolande proponas societajn ludojn. Tiuj ludoj ; domeno de bestoj, lotludo de fruktoj kaj legomoj, memorludo de la homa korpo kaj multaj aliaj, estas bona maniero amuze lerni vortojn kaj simplajn frazojn.

Rolande estas komediistino kaj instruas teatron al infanoj, adoleskantoj kaj plenkreskuloj

Pour tous ceux qui n’ont pas encore commencé l’apprentissage de l’espéranto, ou qui viennent juste de commencer, Rolande propose des jeux de société. Ces jeux ; domino des animaux, loto des fruits et des légumes, mémori du corps humain et bien d’autres, sont un bon moyen d’apprendre des mots et des phrases simples en s’amusant.

Rolande est comédienne et enseigne le théâtre à des enfants, adolescents et adultes.

Kurso de 1-2a nivelo : jul-17/23
Thierry
Saladin

Cours du 1-2ème degré : 17 - 23 juillet
Studado kaj revizio de kelkaj gramatikaĵoj nepre majstrendaj per tiu kiu volas progresi en la lingvo Esperanto kaj perdi siajn malbonajn kutimojn. Tiu kurso ebligas atingi la nivelon necesan por sukcese alfronti la dua-gradan FEI-ekzamenon.
NB : Krom ĉeesto de eksterlandanoj, la klarigoj pri la gramatiko estos donitaj precipe en la franca lingvo.
Nakita en 1955, Thierry doktoriĝis en 1982 pri medicino. En 1997 li eklernis Esperanton kaj en 1999 li diplomiĝis pri instruado laŭ la Cseh-metodo.
Etude et révision de quelques points de grammaire indispensables à maîtriser pour qui veut progresser dans la langue espéranto et se débarrasser des mauvaises pratiques. Ce stage permettra d’acquérir le niveau indispensable pour passer dans de bonnes conditions l’examen du deuxième degré de FEI.
NB : Hormis le cas où des espérantistes étrangers seraient présents, les explications de la grammaire seront données essentiellement en français.
Né en 1955, Thierry est devenu docteur en médecine en 1982. En 1997 il a appris l’espéranto et en 1999 il a obtenu le diplôme d’enseignant selon la méthode Cseh.

Ekzamenoj : jul-21/22
F E I

Examens : 21 - 22 juillet
Greziljono refariĝu ekzamena centro kia ĝi jam estis ; ni tial planas en tiu semajno de la 17a ĝis 23a de julio du gradojn :
 Atesto pri Elementa Lernado, vidu tie, la vendredon, 22an de julio ekde 9h,
 Atesto pri Praktika Lernado, vidu tie, gramatika testo, la ĵaŭdon, 21an de julio je 17h ; skriba, poste parola testo la vendredon, 22an de julio je 9h.
 Se kolektiĝas pli ol dekdu kandidatoj entute, tiam certaj parolaj testoj okazos sabaton matene.

NB : Aliĝo al ekzamenoj estos akceptataj surloke ĝis la merkredo, 20a de julio.

Grésillon doit redevenir un centre d’examen, et nous prévoyons donc dans cette semaine du 17 au 23 juillet, deux niveaux :
 Certificat d’Etudes Elémentaires, cf ici, le vendredi 22 juillet à partir de 9 h,
 Certificat d’Etudes Pratiques, cf ici, test grammatical le jeudi 21 juillet à 17 h ; test écrit puis oral le vendredi 22 juillet à 9 h.
 S’il y a plus de douze candidats en tout, certaines épreuves orales auront lieu samedi matin.

NB : Les inscriptions aux examens seront acceptées sur place jusqu’au mercredi 20 juillet.


Kurso de franca lingvo : jul-30/aŭg-06
Jannick
Huet*

Cours de français : 30 juillet - 06 août
Tiu kurso celas esperantistojn kiuj deziras kaj malkovri faman francan turisman regionon kaj eklerni aŭ plulerni la francan lingvon. La instruisto adaptiĝos al ilia aktuala nivelo de la franca lingvo. La instruisto uzos Esperanton kaj montros kiel Esperanto helpas por lerni la francan danke al la multnombraj komunaj radikoj.
Jannick Huet estas emerita instruistino. *Peonio venos al Greziljono kun grupo de 22 ĉinoj nur meze de aŭgusto.
Ce cours s’adresse aux espérantistes étrangers qui désirent découvrir une célèbre région touristique française et désirent aborder ou continuer l’étude du français. L’enseignant s’adaptera aux niveaux des participants. L’enseignant utilisera l’espéranto et montrera comment la connaissance de l’espéranto aide à apprendre le français grâce aux nombreuses racines communes.
Jannick Huet est enseignante retraitée. *Peonio viendra à Grésillon avec un groupe de 22 chinois mi-août.

« Esperanto en la oficiala edukado » : jul-17/20, 17h
Seminario
Seminaire

« l’espéranto dans l’enseignement officiel » : 17 - 20 juillet, 17h
Michel Dechy : « Esperanto invitiĝas al elementaj kaj mezaj lernejoj »
Prezidanto de la franca Grupo de Esperantistaj Edukistoj, emerita instruisto pri matematiko, Michel sukcesas de pluraj jaroj enkonduki Esperanton en lernejojn. Franca televido (FR3) eĉ dediĉis al li kelkajn minutojn en sia novaĵo-elsendo en 2006. Kun sias pasia vigleco, li partigas sian sperton kaj konsilas kiel oni ĝeneraligu tian instruadon.
Michel Dechy : « l’espéranto s’invite à l’école, au collège ou au lycée »
Président du Groupement des Educateurs Espérantophones, professeur de mathématiques retraité, Michel Dechy réussit depuis plusieurs années à introduire l’espéranto dans les établissements scolaires. La télévision (FR3) lui a même consacré quelques minutes de son journal télévisé en 2006. Avec la passion qui l’anime, il vous fera partager son expérience et vous conseillera pour généraliser ce type d’enseignement.
François Lo Jacomo : « Esperanto-ekzamenoj »
De pluraj jardekoj, Franca Esperanto-Institut disdonas diplomojn, ne agnokskatajn de la Nacia Edukado. Antaŭ 20 jaroj, ekokazis reformoj de tiuj ĉi ekzamenoj por igi ilin trapaseblaj al ne-franclingvanoj kaj atesti, je la 3-a nivelo (Kapableco), spertojn aliajn ol nura pedagogio. Krome, de trideko da jaroj ILEI rekomencis siajn internaciajn ekzamenojn, sed poste la Konsilio de Eŭropo difinis Komunan Eŭropan Referenckadron (KER) por taksi la lingvonivelon sendepende de kulturaj konoj ; surbaze de kio ekestis nova ekzameno, oficiala en Hungarujo, konforma al tiu ĉi KER. Konsiderante kiu tiu ĉi KER ja oficialiĝis por ĉiuj lingvoekzamenoj, la prelego klarigas kiel situas la diversaj ekzistantaj Esperanto-ekzamenoj responde al la nunaj bezonoj.
François Lo Jacomo : « les examens d’espéranto »
Depuis des dizaines d’années, l’Institut Français d’Espéranto délivre des diplômes, qui ne sont pas reconnus par l’Education Nationale. Il y a vingt ans, une réforme de ces examens a été entreprise, pour les rendre accessibles à des non francophones et prendre en compte, au niveau 3ème degré (Kapableco) d’autres compétences que la pédagogie. Par ailleurs, depuis une trentaine d’années, ILEI a repris ses examens internationaux, mais plus récemment, le Conseil de l’Europe a défini un Cadre Européen de Référence permettant d’évaluer le niveau de langue indépendamment des connaissances culturelles, d’où un nouvel examen, officiel en Hongrie, conforme à ce cadre de référence. Celui-ci étant désormais officiel pour tous les tests de langue, l’exposé positionnera les différents examens d’espéranto existants face à la demande actuelle.
Cyrille Hurstel : « strategio kaj taktiko rilate al la eduksistemoj per la teorio de la limigoj » (telekonferenco)
Estas planate skizi liston de nedezireblaj efektoj kaj faktoj pri Esperanto en la eduksistemoj (pli malpli pri la fakto, ke la infanoj ne renkontas Esperanton dum sia trejnado). Cyrille konstruas nubon de la konflikto pri la eduksistemo rilate lingvojn kaj Esperanton, cele al interparolo pri la profundaj antaŭjuĝoj, kiuj kaŝiĝas en la konflikto. Li proponas solvon, kiun ni povos pridiskuti, kaj eventuale prezentas arbon de la estonta realeco (sed tiu ne ankoraŭ ekzistas male al ĉiuj aliaj). Referenco franclingva.
Cyrille Hurstel : « stratégie et tactique concernant les systèmes éducatifs, sous l’angle de la théorie des contraintes » (téléconférence) 
Il s’agit de dresser une liste d’effets et de faits indésirables sur l’espéranto dans les systèmes éducatifs (plus ou moins en ce qui concerne le fait que l’on ne présente pas l’espéranto aux enfants au cours de leur scolarité). Cyrille Hurstel construira ainsi un nuage de conflits relatifs à la langue et l’espéranto, pour ensuite discuter des profonds préjugés qui se cachent dans ces conflits. Il proposera une solution dont on pourra débattre, et envisagera l’arbre de la réalité future (mais qui est encore inexistant, contrairement à tous les autres). Référence.
Guy Camy : « Esperanto en abiturienta ekzameno » (telekonferenco)
Profitante plurajn oportunaĵojn – la oficialan diplomon pri Esperanto donita en Hungarujo laŭ la Eŭropa Referenc-Kadro por la lingvoj ; la devigan akiron de diplomo pri eksterlanda lingvo por ĉiu nova instruisto – la asocioj SAT-Amikaro kaj Espéranto France lanĉis peticion por permesi opcian teston pri Esperanto en abiturienta ekzameno. Unu el la kreintoj de tiu peticio, Guy Camy, prezentos la staton de la projekto kaj la celojn de tiu nova strategio.
Guy Camy : « l’espéranto au bac » (téléconférence)
Profitant de plusieurs opportunités – le diplôme officiel d’espéranto délivré en Hongrie conformément au Cadre Européen de Référence pour les langues, l’obtention obligatoire d’un diplôme de langue étrangère pour tout nouvel enseignant – les associations SAT-Amikaro et Espéranto France ont lancé une pétition pour faire admettre une épreuve optionnelle d’espéranto au baccalauréat. L’un des artisans de cette pétition, Guy Camy, exposera l’état du projet et les objectifs de cette nouvelle stratégie.