Prezento de la kursoj kaj instruantoj 2010


Kurso de 3a nivelo : jul-17/24
Aurora
Bute

Cours du 3ème degré : 24-31 juillet
Paroliga kurso surbaze de tekstoj, kies interesaj kaj diversaj temoj instigas la ĉeestantojn al komuna konversacio. Certe ĝusta gramatiko devas gvidi la parolan esprimon, tial Aurora laŭokaze memorigos, donos pliajn klarigojn aŭ kromajn ekzercojn pri renkontitaj malfacilaĵoj.
Aurora, rumanino, esperantiĝis en 1980 ; magistro pri informadiko ĉe AIS, komitatano de UEA kaj ILEI, estrarano de Rumana-E-Asocio kaj redaktoro de ĝia revuo ’ES-TO’ ; okazigis ekde 1998 diversnivelajn E-kursojn, dufoje en Greziljono.
Entraînement à l’oral par utilisation de textes dont les sujets intéressants et divers encouragent les participants à la conversation. Certes, une grammaire sans faute doit guider l’expression oral, c’est pourquoi Aurora fera à l’occassion des petits rappels, donnera plus d’explications ou des exercices supplémentaires au sujets des difficultés rencontrées.
Aurora, roumaine, espérantiste depuis 1980 ; maîtrise en informatique à AIS, membre des comités de UEA, ILEI ainsi que de l’Association Roumaine d’Espéranto et rédactrice de sa revue ’ES-TO’ ; organise depuis 1998 des cours d’espéranto, deux fois à Grésillon.

Kurso de 1a nivelo : jul-24/31
Christophe
Chazarein

Cours du 1er degré : 24-31 juillet
Komuniki en Esperanto : unuaj paŝoj
Tiu kurso por komencantoj insistas pri komunikado pli ol pri gramatiko. Tiu maniero ĉerpita el la rektaj kaj komunikaj metodoj, prezentas vortaron utilan por tuja komunikado kaj favorigos aktivaĵojn en luda formo : dialogaj ludoj, rolludoj, ktp.
Naskita en 1979, Christophe lernas Esperanton ekde 1998, instruas ĝin ekde 2006, aktivas en la Esperanto-Kulturcentro de Tuluzo, interesiĝas pri ludoj en la lingvolernado.
Communiquer en espéranto : premiers pas
Ce cours d’initiation veut mettre l’accent sur la communication plutôt que sur la grammaire. Cette démarche empruntera aux principes des méthodes directe et communicationnelle, présentera un vocabulaire utile pour une communication immédiate et privilégiera des activités sous forme ludique : jeux de dialogue, jeux de rôle, etc...
Né en 1979, Christophe apprend l’espéranto depuis 1998, l’enseigne depuis 2006, est actif dans le Centre Culturel Espéranto à Toulouse, s’intéresse aux jeux dans l’apprentissage des langues.

Kurso de 1a   Legu detale
Daniel
Biro-Walker .....

Cours du 1er degré : 17-24 juillet  Lire les détails

Kurso de 1a nivelo : aŭg-07/14
Evgeni
Georgiev

Cours du 1er degré, 07-14 août
Instruado laŭ jenaj bazaj principoj de Cseh-metodo :
Neuzado de lernolibroj. Neuzado de nacia lingvo, sed klarigo de la novaj vortoj per la jam instruitaj. Komuna ĥora respondado de la kursanoj. Konversacio pri aktualaĵoj anstataŭ uzado de lernejecaj ekzemploj
Evgeni estas bulgara filologo kaj ĵurnalisto, loĝanta nun en Vieno, kunredaktoro de Monato.
Enseignement d’après les principes de la méthode Cseh :
Pas d’utilisation de manuels. Pas d’utilisation de la langue nationale, mais explication des nouveaux mots par les mots déjà connus. Réponses communes des élèves en chœur. Conversation sur des sujets d’actualité au lieu d’utiliser des exemples d’école
Evgeni est philologue et journaliste bulgare, habitant à Vienne, co-rédacteur de Monato.

Kurso de 3a nivelo : aŭg-07/14
François
Lo Jacomo

Cours du 3ème degré : 7-14 août
Koni lingvon, ĉu tio signifas koni multajn vortojn, scii ĝin paroli, sen hezitoj aŭ sen eraroj, scii ĝin traduki aŭ instrui, koni ĝian kulturon ... ? Inter la ekzamenoj de Franca Esperanto-Instituto (FEI) kaj UEA - ILEI kaj de la Eŭropa Referenco-Kadro, aparte tiu en Esperanto agnoskita de la hungara registaro, tiu ĉi kurso pritraktos la problemon pri taksado inter tiuj ekzamen-sistemoj, memorigos la regularojn, proponos aŭtentajn provojn el ili ĉiuj.
François, direktoro de la ekzamencentro de FEI de 1989 ĝis 2001, partoprenis en multaj ĵurioj el ĉiuj kvar ekzamenoj.
Connaître une langue, est-ce connaître beaucoup de mots, savoir la parler, sans hésitation ou sans faute, savoir traduire ou enseigner, connaître sa culture ... ? Entre les examens de l’Institut Français d’Espéranto (FEI) et d’UEA - ILEI et le Cadre Européen de Référence, dont celui reconnu en Hongrie, ce cours abordera la problématique de l’évaluation à travers ces systèmes d’examen, dont on rappellera les règlements, en proposant des épreuves réelles de chacun d’eux.
François, directeur du centre d’examens de FEI de 1989 à 2001, a lui-même participé à de nombreux jurys de chacun de ces quatre examens.

Kurso de 2a nivelo : jul-31aŭg-07
Georgo
Handzlik

Cours du 2ème degré : 31 juillet - 07 août
Paroliga kurso por ne plu komencantoj :
Georgo provos paroligi la studantojn pri la ĝeneralaj kaj fakaj temoj, pri manĝoj, vojaĝoj ktp. Li uzos aktivigajn metodojn. Oni lernos kaj studos kelkajn esperantajn kantojn kaj legos originalajn aforismojn.
Georgo, polo, E-poeto, aŭtoro de preskaŭ cent esperantaj kantoj, instruis Esperanton en pluraj landoj, eldonisto de libroj en la pola kaj Esperanto.
Entraînement à l’oral pour faux débutants :
Georgo essaiera de faire parler les stagiaires sur des thèmes généraux et spécialisés, sur la nourriture, les voyages etc. Il utilisera des méthodes actives. Nous apprendrons et étudierons quelques chansons en espéranto et lirons des aphorismes originaux.
Georgo, polonais, poète en espéranto, auteur de presque cent chansons en espéranto, a enseigné l’espéranto dans plusieurs pays, éditeur de livres en polonais et espéranto.

Kurso de 2a nivelo : jul-17/24/31  Legu detale
Jean-Luc
Kristos .....

Cours du 2ème degré : 17-24-31 juillet  Lire les détails

Kurso de 2a nivelo : aŭg-07/14
Nina
Korĵenevskaja

Cours du 2ème degré : 07-14 août
Tiu duagrada kurso estos antaŭ ĉio paroliga kurso por tiuj homoj, kiuj jam havas elementan nivelon, sed kiuj bezonas praktikon por esprimi sin parole.
Nina estas rusdevena francino, doktoro pri lingvoj kaj literaturo, disertaciis pri teatro, gvidis en Greziljono kursojn plurfoje kaj ĉiunivele.
Ce cours du 2ème degré est un entraînement à l’oral et s’adresse à ceux qui ont appris les bases de la langue et qui souhaitent améliorer leur pratique et apprendre à s’exprimer oralement.
Nina est française d’origine russe, docteur en langues et littérature (thèse sur le théâtre), elle a déjà enseigné à Grésillon, plusieurs fois et à tous les niveaux.

Kurso de 1a nivelo : jul-31/aŭg-07
Thierry
Saladin

Cours du 1er degré : 31 juillet - 07 août
Thierry instruos la lingvon al veraj komencantoj laŭ la Cseh-metodo, kiu estas rekta metodo. Ĉar li klarigos kelkajn gravajn gramatikajn punktojn, tiu kurso estos utila ankaŭ por tiuj, kiuj deziras altigi sian nivelon, forlasante malbonajn esprim-manierojn.
Nakita en 1955, Thierry doktoriĝis en 1982 pri medicino. En 1997 li eklernis Esperanton kaj kreis la asocion Sociala Integriĝo kaj Esperanto en Montpeliero. En 1999 li diplomiĝis pri instruado laŭ la Cseh-metodo.
Thierry enseignera les bases de la langue aux débutants en espéranto selon la méthode Cseh, qui est une méthode directe. En outre, il abordera quelques points de grammaire indispensables à bien maîtriser pour qui désire parler correctement la langue.
Né en 1955, Thierry est devenu docteur en médecine en 1982. En 1997 il a appris l’espéranto et a lancé le projet associatif Réinsertion et Espéranto à Montpellier. En 1999 il a obtenu le diplôme d’enseignant selon la méthode Cseh.

Kurso de 3a nivelo : jul-17/24, jul-31/aŭg-07  
Legu detale
Tomasz
Chmielnik .....

Cours du 3er degré : 17-24 juillet, 31 juillet - 07 août  
Lire les détails


(rekta ligo : #ab #cc #eg #flj #gh #nk #ts)