Daniel Biro-Walker : kurso 2010

VISITE au PAYS de L’ESPÉRANTO
= kurso de 1a nivelo =
= 2010-jul-17/24 =

VIZITO en ESPERANTIO
= cours du 2ème degré =
= 17-24 juillet 2010 =


Une semaine destinée

aux débutants curieux,
aux non-espérantistes sceptiques,
aux touristes paresseux et
aux amateurs passionnés.

Tiu-ĉi semajno estos dediĉita al :

scivolemaj komencantoj,
dubemaj ne-esperantistoj,
pigraj turistoj kaj
pasiaj amatoroj.

Pendant leur visite au pays de l’espéranto, les participants seront guidés par Daniel BIRO-WALKER. Habitant Dijon, il est agé de 54 ans, s’est ouvert à l’espéranto il y a 13 ans et avec sa famille, a voyagé dans de nombreux pays par et pour l’espéranto. Daniel BIRO-WALKER enseigne l’espéranto depuis 5 ans à raison de deux cours par semaine. Dum sia vizito en Esperantio, la partoprenantoj estos gvidataj de Daniel BIRO-WALKER. Estante Diĵonano, li aĝas 54 jarojn, esperantistiĝis antaŭ 13 jaroj, kaj kun la familio vojaĝis en multaj landoj per kaj por Esperanto. Daniel BIRO-WALKER instruas Esperanton de 5 jaroj, en du kursoj ĉiusemajne.
Les cours auront lieu en espéranto et en français (traduction immédiate en français du cours qui se déroule en espéranto). La kursoj okazos en Esperanto kaj en la franca (tuja tradukado al la franca de la kurso kiu okazas en Esperanto).
   

PROGRAMME
 

PROGRAMO
 
dimanche matin dimanĉe matene
Premier contact avec la langue
frato, frata, frate, fratino, fratina, fratine ... ?
Unua kontakto kun la lingvo
 
après-midi posttagmeze
Histoire (sans tabous) de l’espéranto
 
Sentabua historio de Esperanto
 
lundi matin lunde matene
Parlons espéranto ... avec Gerda (et le film !)
Linda, la plej bela virino en la tuta mondo
Ni parolu Esperanton ... kun Gerda (kaj la filmo !)
 
après-midi posttagmeze
À quoi sert l’espéranto ?
 
Por kio utilas Esperanto ?
 
mardi matin marde matene
Quelques verbes et le chat qui ne mange pas la souris (accusatif) ! Kelkaj verboj kaj la kato kiu ne manĝas la muson !
après-midi posttagmeze
Au pays de l’espéranto, les diverses composantes du mouvement.
UEA, SAT, E-o France, LEA, kat-amantoj, go-ludantoj, Ûonbulismo, Sennaciulo, Le monde de l’espéranto, Libera folio, gazetoj, revuoj
 
En Esperantio, la diversaj eroj de la movado.
  
 
mercredi matin merkrede matene
Quelques leçons de Ikurso ... à fond la caisse
Kelkaj lecionoj de Ikurso ... rapidrapide
après-midi posttagmeze
Que lire ... en espéranto ???   Istvan NEMERE, William AULD, Gastono, Serĝo ELGO, ĉinaj bildstrioj, La ŝtona urbo, manlibroj
 
Kion legi ... en Esperanto ???
  
 
jeudi matin ĵaŭde matene
Racia kurso ... étude rationnelle ...
test : première et troisième leçons
Racia kurso ... racia lernado ...
testo : unua kaj tria lecionoj
après-midi posttagmeze
Jeu de piste sur Internet ...
 
Serĉ-ludo ĉe Interreto ...
 
vendredi matin vendrede matene
Exercices et jeux chez Katalin & Sylvain (edukado.net) Ekzercoj kaj ludoj ĉe Katalin kaj Sylvain (edukado.net)
après-midi posttagmeze
Zamenhof, la "interna ideo" et ... Jomo ! Zamenhof, la interna ideo kaj ... Jomo !